Install this theme
st-pam:

With pen (colour added in SAI)

st-pam:

With pen (colour added in SAI)

27°23’05.7”N 82°38’23.2”W


Nostalghia (1983)

Nostalghia (1983)

kudou-kun:

002 by (tane_aki)

kudou-kun:

002 by (tane_aki)

Close your eyes.